Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor con-solatio

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.con-solatio.nl. zoals deze beschikbaar is gesteld door Ingeborg Pos- Smit; praktijk voor vak-, verlies en rouwtherapie hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73038156. 

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemene voorwaarden 

De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken en vastgelegd.

Artikel 1 Definities
 1. De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Ingeborg Pos- Smit.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten. Bijvoorbeeld de cliënt, gemeente of werkgever. 
Artikel 2  Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 
 1. De therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld. 
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens. 
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld. 
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt.
 6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Con- Solatio verlies en rouwkunde is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Con- Solatio verlies en rouwkunde.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Con- Solatio verlies en rouwkunde te mogen claimen of te veronderstellen.

Con- Solatio verlies en rouwkunde streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.con-solatio.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Con- Solatio verlies en rouwkunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst en algemene voorwaarden 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.con-solatio.nl op deze pagina.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen. 
 2. Ingeborg Pos- Smit zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. 
 3. De therapeut heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van reden, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie. 
Artikel 5 Opzegging 

Opdrachtgever en therapeut kunnen ten alle tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.) 

Artikel 6 Overmacht 

Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

Artikel 7 Annuleren van afspraken 
 1. Afspraken kunnen door de cliënt tot 24 uur voor de afspraak zonder kosten worden verzet of geannuleerd. Voor afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd wordt het bedrag van één uurtarief in rekening gebracht. 
 2. Bij niet verschijnen op een afspraak zal de therapeut de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen. 
 3. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden. 
Artikel 8 Geheimhouding 

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. 

Artikel 9 Klachten 
 1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Ingeborg Pos- Smit heeft de klachtenafhandeling geregeld via de beroepsvereniging De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht ( voor meer informatie klik hier). De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 1. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Ingeborg Pos- Smit. 

Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. 

Artikel 10 Betaling 
 1. Aan het einde van de maand ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten voor de behandeling.
 2. De factuur dient door opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. 
 3. Voor betaling van de factuur kan gebruik gemaakt worden van bankoverschrijving. 
 4. Bij niet voldoen van de factuur binnen de hiervoor genoemde termijn ontvangt opdrachtgever een betalingsherinnering. 
 5. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 28 dagen na de factuurdatum niet heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de praktijk rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. 
 6. Voldoet de opdrachtgever na het versturen van twee betalingsherinneringen nog niet aan de betaling, dan is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 7. Bij een betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
 1. De aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut wordt uitbetaald. 
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. 
 3. Ingeborg Pos- Smit geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 
 4. Ingeborg Pos- Smit is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/ cliënt. 
 6. De opdrachtgever/ cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij een ondergenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen. 

Ingeborg Pos- Smit 06-45232782, ingeborg@con-solatio.nl/ www.con-solatio.nl 

 1. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut. 
Artikel 12 Tarieven 
 1. De therapeut is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabrikaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt 

verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

 1. Ingeborg Pos- Smit behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen. 
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen.